top of page

Welkom bij Logopedie Ten Bos

Kwaliteit waar u op kunt rekenen

Teacher & Student

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt

Welke gegevens verzamelen we over u?

- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

- Mutualiteit;

- Rijksregisternummer;

- Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

- Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;

- Gegevens over opleiding en vorming;

- Geluids- of beeldopname;

- Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

- Om adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen.

- Om logopedische prestaties kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan u)

- Om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over u hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

- Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …)

- Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)

- Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

-  wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

We zijn verplicht om het dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we de gegevens 30 jaar bewaren.


Zijn er specifieke rechten die u kan uitoefenen over de gegevens die we van u bewaren?

- Recht op inzage in én een kopie van uw patiëntendossier

- Recht om bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

- Recht op het intrekken van de toestemming voor verdere verwerking van gegevens die verkregen werden door uw toestemming.

bottom of page